تبلیغات
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج - دوستی در قرآن
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج
در كار فرهنگی هیچ وقفه‌ و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و كشور ما، تلاش فرهنگی است-مقام معظم رهبری

 

  • زینهار از دشمنى با یكدیگر

1 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : از اختلاف میان خود بپرهیزید ، كه زداینده (ایمان سوز) است .

 

2 .ابودردا : رسول خدا فرمود : «هان ، شما را از آنچه [ثوابش] از درجه روزه ، نماز و صدقه برتر است ، خبر دهم ؟» . گفتند : «آرى» . فرمود : «آشتى میان خود است ، كه اختلافْ زداینده (ایمان سوز) است» .

 

3 .سعید بن مسیب : رسول خدا فرمود : «هان ، شما را از چیزى كه بهتر از نماز و روزه بسیار است ، خبر دهم ؟» گفتند : «آرى ! اى رسول خدا» . فرمود : «آشتى میان خود . از دشمنى بپرهیزید ، كه زداینده (ایمان سوز) است .

 

4 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هان ! دشمنى با یكدیگر ، زداینده است . مقصودم زداینده مو نیست ، كه زداینده دین است .[1]

 

5 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : بیمارى امّت ها به سوى شما خزیده است ؛ حسادت و دشمنى اى كه زداینده است . نمى گویم مو را مى زداید ، لیكن دین را مى زداید .

 

6 .ابوهریره : از رسول خدا شنیدم مى فرمود : «امّت من به زودى به بیمارى امّت ها دچار مى شوند» . پرسیدند : «اى رسول خدا ! بیمارى امّت ها چیست ؟» فرمود : «سرمستى ، ناسپاسى ، نازیدن به بسیارى مال و فرزند ، فزون جویى بر یكدیگر در دنیا، و دشمنى و حسادت به یكدیگر، تا آن كه به سركشى مى انجامد».

 

7 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : از دشمنى با خویشاوندان مؤمن خود بپرهیزید، كه دین زداست.

 

8 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : اى بندگان خدا! برادر باشید و با یكدیگر دشمنى و كینه توزى مكنید ؛ در پىِ درستى و استوارى باشید و در كارها میانه روى كنید و [در این صورت] ، بر شما مژده باد .

 

9 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : از یكدیگر مَبُرید و به یكدیگر پشت مكنید و با یكدیگر دشمنى و كینه مورزید و برادر هم باشید .

 

10 .ابن عباس : پیامبر صلّى الله علیه و آله بر منبر فرمود : «هان ! شما را از شریرانتان خبر دهم؟» . گفتند : «آرى ، اى رسول خدا ، اگر بخواهى» . فرمود : «شریرترین شما كسى است كه تنها فرود مى آید [و با دیگران نمى آمیزد] ، بنده اش را تازیانه مى زند و عطاى خود را از دیگران بازمى دارد» . سپس فرمود : «آیا شما را از بدتر از چنین كسى خبر دهم ؟ » گفتند : «آرى ، اى رسول خدا ، اگر شما بخواهید» . فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .

 

11 .تحف العقول : رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: «هان، شما را از شریرترین مردم خبر دهم؟» گفتند : «آرى ، اى رسول خدا» . فرمود : آن كه تنها فرود مى آید [و با دیگران نمى آمیزد]، عطاى خود را باز مى دارد و بنده اش را با تازیانه مى زند. هان! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» . گفتند : «آرى ، اى رسول خدا». فرمود : «آن كه از هیچ لغزشى نمى گذرد و هیچ عذرى نمى پذیرد». سپس فرمود: «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» گفتند : «آرى ، اى رسول خدا» . فرمود : «آن كه به خیرش امید و از شرّش ایمنى نیست» . سپس فرمود : «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» . گفتند : «آرى ، اى رسول خدا» . فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .

 

12 .امام على علیه السّلام : با یكدیگر دشمنى مكنید ، كه زداینده (ایمان سوز) است .

 

13 .امام على علیه السّلام : دنیا ، بر دشمنان یكدیگر تنگ است .

 

ر . ك : ص 123 (آفات اساسى دوستى) .

 

  • نهى از جدایى

1 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هر كس یك سال از برادرش روى بگرداند و دورى كند ، مانند آن است كه خونش را بریزد (در حكم ریختن خون اوست) .

 

2 .امام على علیه السّلام : از هیچ دوستى مَبُر ، گر چه كافر شود .

 

3 .امام على علیه السّلام ـ به هنگام رحلتش ـ : فرزندانم ! پایبند پیوند با یكدیگر ، بخشش به یكدیگر و نیكى در حقّ یكدیگر باشید و از گسستن از یكدیگر ، رویگردانى از یكدیگر و جدایى بپرهیزید .

 

4 .امام على علیه السّلام : پایبند پیوند با یكدیگر و موافقت با هم باشید و از گسستن از یكدیگر و هجران یكدیگر بپرهیزید .

 

5 .امام على علیه السّلام : از برادرت تنها به سبب گمان ، روى مگردان و پیش از پى جویى و بازخواست [در مورد علّت رفتارى كه تو را رنجانده است] ، از او مَبُر .

 

6 .امام على علیه السّلام : خیرى در آن كه بى هیچ جرمى از برادرش مى بُرَد ، نیست .

 

7 .امام على علیه السّلام : هرگاه [با كسى] دشمنى كردى ، [از او] مَبُر [و راهى براى بازگشت بگذار] .

 

8 .امام على علیه السّلام : چه زشت است بریدن [از كسى] پس از پیوند ، بى مهرى پس از برادرى ، دشمنى پس از صفا[ى دوستى] و از میان رفتن الفت پس از استوارى آن .

 

9 .امام على علیه السّلام ـ در نامه اى به فرزندش امام حسن علیه السّلام ـ : چون برادرت از تو بِبُرد ، خود را به پیوند با او وادار و چون از تو روى گرداند ، خود را به او نزدیك كن و چون بُخل ورزد ، به او بخشش كن و چون دورى كند ، به او نزدیك شو و چون درشتى كند ، نرمى كن و چون جُرمى كند ، برایش عذرى بیاور ، تا آنجا كه گویى تو بنده او هستى و گویا او بر تو نعمتى دارد ؛ امّا مبادا كه این كار را نابجا انجام دهى و یا در مورد نااهلش به كار برى .

 

10 .امام على علیه السّلام : به هنگام درشتى برادرت ، خود را به نرمى وادار و چون جدایى پیشه كند ، به پیوند بپرداز و چون بخل ورزد ، بخشش كن و آنچه را از او سر مى زند ، تحمّل كن و با او بپیوند .

 

11 .امام على علیه السّلام ـ در نامه اى به فرزندش محمّد بن حنفیه ـ : مبادا كه برادرت در بریدن از تو ، قوى تر از پیوستنت به او ، و در بدى كردن به تو ، قوى تر از نیكى ات به او باشد .

 

12 .امام على علیه السّلام ـ در حكمت هاى منسوب به ایشان ـ : از برادرت مَبُر ، مگر پس از آن كه از به صلاح آوردنش عاجز گشتى ، و پس از بریدن ، از او بدگویى مكن ، مبادا كه راه بازگشتش را به سویت ببندى؛ باشد كه تجربه ها او را به سویت بازگرداند و برایت اصلاحش كند .

 

13 .امام على علیه السّلام : اگر خواستى از برادرت ببُرى ، از خودت چیزى (زمینه دوستى) بر جاى بگذار كه اگر روزى نظرش بر آن قرار گرفت ، بدان بازگردد .

 

14 .امام صادق علیه السّلام : تا هنگامى كه دو مسلمان از یكدیگر بریده اند ، شیطان ، همواره شادان است و چون آن دو یكدیگر را دیدار كنند ، زانوانش [از ترس] به یكدیگر مى خورد و اعضایش از یكدیگر جدا مى شود و بانگ مى زند : واى بر او ، دچار چه هلاكتى شد!.

 

15 .امام صادق علیه السّلام : در حالى كه امیر مؤمنان خطبه مى خواند ، مردى عبادت پیشه ، پرهیزگار و كوشا[ى در راه خدا] به نام همّام ، برخاست و گفت : اى «امیر مؤمنان! شخص مؤمن را چنان براى ما وصف كن كه گویى او را مى بینیم» . حضرت فرمود : «اى همّام ! مؤمن . . . از برادرش نمى بُرد ، غیبتش را نمى كند و به او نیرنگ نمى زند» .

 

16 .مرازم بن حكیم : یكى از یاران ما (عیسى بن ابى منصور) كه شلقان لقب داشت ، نزد امام صادق علیه السّلام مى زیست و نفقه خوار ایشان بود . به سبب تند خویى اش [امام] از او برید. پس امام، روزى به من فرمود: اى مرازم! آیا با عیسى سخن خواهى گفت [واسطه صلح خواهى شد]؟». گفتم: «آرى». فرمود: «بسیار خوب! خیرى در هجران نیست».

 

17 .مُفَضَّل : شنیدم كه امام صادق علیه السّلام مى فرمود : هرگاه دو تَن از یكدیگر بِبُرند ، یكى از آن دو ، مستوجب دورى [از رحمت خدا] و لعنت مى شود و چه بسا كه هر دوى آنان مستحق لعنت شوند . مُعتِّب به ایشان گفت : «خدا مرا قربانت كند . این یك [كه از برادرش بریده است]، ستمكار است. حال ستمدیده چه گناهى دارد ؟». فرمود : «زیرا برادرش را به پیوند فرا نمى خواند و سخن [ناخوشایند او را نشنیده نمى گیرد» . شنیدم پدرم مى گفت : «هرگاه دو تن نزاع كنند و یكى دیگرى را مغلوب اقتدار خود سازد ، [لازم است] آن ستمدیده به سوى دوستش بازگردد ، تا آنجا [كوتاه بیاید] كه به او بگوید : اى برادر! من ستمكارم . تا آن كه هجران میان خود و دوستش را برطرف سازد كه خداوند تبارك و تعالى ، داورى عادل است و حقّ ستمدیده را از ستمكار مى گیرد» .2 / 3

 

 

  • نهى از جدایى بیش از سه روز

1 .انس : رسول خدا فرمود : میان مسلمانان جدایى نباید بیش از سه روز ـ یا فرمود سه شب ـ بپاید .

 

2 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هیچ جدایى اى نباید بیش از سه [روز یا شب] بپاید .

 

3 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : براى هیچ مسلمانى روا نیست كه بیش از سه روز برادرش را ترك گوید و هر كس [براى آشتى] پیش دستى كند ، به سوى بهشت پیش دستى كرده است .

 

4 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : براى هیچ مسلمانى روا نیست كه بیش از سه [روز یا شب] از برادرش بِبُرَد و هر كس بیش از سه روز [از برادرش] برید و از دنیا رفت ، به دوزخ مى رود .

 

5 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هر كس بیش از سه [روز] از برادرش ببُرد ، در آتش است ؛ مگر آن كه خداوند با كرم خود ، او را دریابد .

 

6 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : براى هیچ كس روا نیست كه بیش از سه روز از مؤمنى ببرد . پس اگر سه روز گذشت ، به دیدارش برود و بر او سلام كند . اگر آن یك پاسخ سلامش را داد ، هر دو در پاداش ، شریك هستند و اگر پاسخ او را نداد ، شخص سلام كننده از [كیفر هجران ، ایمن است .

 

7 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هرگاه دو مسلمان از یكدیگر ببُرند و تا سه روز با یكدیگر آشتى نكنند ، از [دین] اسلام بیرون اند و میان آنان ، هیچ ولایت [خدایى] نیست . پس هر یك از آن دو به سخن گفتن با دوستش پیش دستى كند ، در روز حسابرسى ، به سوى بهشتْ پیشدستى خواهد كرد .

 

8 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : با یكدیگر دشمنى مكنید ، بر یكدیگر حسد مورزید و از یكدیگر رویگردان مشوید . بندگان خدا و برادر هم باشید . براى هیچ مسلمانى روا نیست كه بیش از سه روز از برادرش ببُرد .

 

9 .ابن عمر : پیامبر صلّى الله علیه و آله از این كه مسلمانى بیش از سه روز از برادرش ببُرد ، نهى كرد .

 

10 .امام على علیه السّلام : [رسول خدا] از هجران نهى كرد . پس اگر كسى ناچار از آن شد ، بیش از سه روز از برادرش نَبُرد كه هر كس بیش از آن از برادرش بِبُرد ، آتش به او سزاوارتر است .

 

11 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : از یكدیگر نبُرید . پس اگر ناچار از بریدن از یكدیگر شدید ، بیش از سه روز نپاید كه هرگاه دو مسلمان ، در حالى كه از یكدیگر بُریده اند ، بمیرند ، در بهشتْ گرد نخواهند آمد [و یكى از آنان دوزخى خواهد بود] .

 

12 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : براى هیچ كس روا نیست كه بیش از سه شب از برادرش ببُرد؛ و چون همدیگر را ببینند ، این یك روى بگرداند و آن یك روى بگرداند . بهترین آن دو ، كسى است كه آغازگرِ «سلام» باشد .2 / 4

 

  • زیان هاى جدایى

1 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : نمازهاى سه تن ، یك وجب نیز فراتر از سرهایشان نمى رود [و پذیرفته نمى گردد] : كسى كه پیشواى مردمى گردد ، حال آن كه او را ناخوش مى دارند ؛ زنى كه شوهرش از او خشمگین باشد ؛ و دو برادر [دینى] كه از یكدیگر بریده اند .

 

2 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله ـ در وصیّت خود به ابوذر ـ : اى ابوذر! از ترك گفتن برادر مؤمنت بپرهیز ، زیرا با هجرانْ اعمال پذیرفته نمى شود .

 

3 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : براى مسلمان روا نیست كه بیش از سه شب از مسلمانى ببُرد و این دو تا هنگامى كه از یكدیگر بریده اند ، از حق كناره گرفته اند ، و آن كسى كه زودتر [براى آشتى] بازگردد ، همین پیش دستى او براى بازگشت، كفّاره اش خواهد بود ، و اگر هم سلام كرد و دیگرى نپذیرفت ، ملائكه پاسخ سلام او را خواهند داد و شیطان ، پاسخ دیگرى خواهد داد ، و اگر این دو در حال بریدن از یكدیگر بمیرند ، هرگز هر دوى آنان وارد بهشت نخواهند شد .

 

4 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هر گاه دو تن كه داخل در [آیین] اسلام هستند ، از یكدیگر ببُرند ، هر یك از آن دو خارج از اسلام خواهند بود ، تا آن كه شخص ستمگر [به سوى دیگرى باز گردد .

 

5 .ابن عباس : رسول خدا فرمود : جدایى بیش از سه روز ، روا نیست . پس اگر آن دو [كه از هم بریده اند] ، یكدیگر را دیدند و یكى بر دیگرى سلام كرد و آن دیگرى پاسخ سلام او را داد ، هر دو در پاداش ، شریك هستند و اگر آن دیگرى از پاسخ سلامْ خوددارى كرد ، این یك از گناه پاك شده و آن دیگرى به گناه دچار شده است. نیز گمان مى كنم فرمود : و اگر در حالت جدایى بمیرند ، در بهشتْ گرد نخواهند آمد .

 

6 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : روزهاى دوشنبه و پنج شنبه ، اعمالْ عرضه [و بررسى] مى شود . پس [در این میان] ، آمرزش خواهانى هستند كه آمرزیده مى شوند و توبه كارانى كه توبه آنان پذیرفته مى شود ؛ امّا [اعمال] كینه توزان به سینه هایشان بازگردانده مى شود ، تا آن كه توبه كنند .

 

7 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : اى ابوذر ! اعمال این جمعه تا آن جمعه اهل دنیا در روزهاى دوشنبه و پنج شنبه بر خداوند عرضه مى شود . پس هر مؤمنى آمرزیده مى شود ، مگر آن كه میان او و برادرش كینه اى باشد كه در این صورت ، گفته مى شود : عمل این دو را رها كنید ، تا با یكدیگر آشتى كنند .

 

8 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : روزهاى دوشنبه و پنج شنبه ، درهاى بهشت باز مى شود و [گناهان هر بنده اى كه به خداوند شرك نورزیده باشد ، آمرزیده مى شود ، مگر آن كه میان كسى و برادرش كینه اى باشد كه در این صورت ، گفته مى شود : [بررسى اعمال] این دو را عقب بیندازید ، تا آشتى كنند . این دو را عقب بیندازید ، تا آشتى كنند . این دو را عقب بیندازید ، تا آشتى كنند.[2]

 

9 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : خداوند در شب نیمه شعبان تجلّى مى كند و [گناهان] همه خلقش را مى آمرزد ، جز شخص مشرك یا كینه توز .

 

10 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : شب اوّل ماه رمضان ، شیطان هاى سركش به بند كشیده مى شوند و هر شب ، هفتاد هزار تن آمرزیده مى گردند ، و چون شب قدر فرا رسد ، خداوند به اندازه آنچه در ماه رجب و شعبان و رمضان تا آن روز آمرزیده است ، [گناهان بندگان] را مى آمرزد ، مگر آن كه میان كسى و برادرش كینه اى باشد كه در این صورت ، خداوند عزّوجل مى فرماید : اینان را عقب بیندازید ، تا آشتى كنند .

 

11 .عبدالله بن عباس : از رسول خدا صلّى الله علیه و آله شنیدم كه مى فرمود : چون شب قدر شود، خداوند عزّوجل به جبرئیل علیه السّلام فرمان مى دهد و او همراه جمعى از ملائكه به زمین فرو مى آیند .. . پس چون سپیده بدمد ، جبرئیل ندا مى دهد : «اى گروه ملائكه! برویم ، برویم» . آنان مى گویند : «اى جبرئیل! خداوند با حاجت هاى مؤمنان امّت احمد صلّى الله علیه و آله چه كرد ؟» . جبرئیل مى گوید : «خداوند در این شب به آنان نظر كرد و از خطاهایشان درگذشت و آنان را بخشود ، جز چهار تن» . گفتیم : «اى رسول خدا! آنان كیان اند ؟». فرمود : «شخص شرابخواره ، آزارنده پدر و مادر خود ، گسلنده پیوند خویشاوندى و مشاحن» . گفتیم : «اى رسول خدا! مشاحن كیست؟» فرمود: «آن كه از برادرش مى برد و با او دشمنى مى كند».2 / 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • عوامل دشمنى

قرآن

شیطان مى خواهد با شراب و قمار میان شما كینه و دشمنى افكند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد . آیا بس مى كنید؟

 

 

حدیث

1 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : شیطان از اینكه نمازگزاران در جزیرة العرب او را بپرستند ، نومید شده است ، لیكن به دشمنى افكندن میانشان [همچنان امید بسته است] .

 

2 .امام باقر علیه السّلام : شیطان ، همچنان به ایجاد دشمنى میان مؤمنان مى پردازد تا آن كه یكى از آنان از دین خود بازگردد و چون [افسونش كارگر گشت و چنین كردند ، به پشت مى افتد و دراز مى كشد و سپس مى گوید : «پیروز شدم». پس خداوند ، رحمت كند كسى را كه میان دو تن از دوستان ما الفت برقرار كند . اى گروه مؤمنان ! با یكدیگر الفت بگیرید و به هم مهربانى كنید .

 

3 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : دنیا بر كسى گشوده نمى شود ، مگر آن كه خداى عزّوجل تا روز قیامت ، میانشان كینه و دشمنى مى افكند .

 

4 .حلیة الاولیاء : حسن : رسول خدا صلّى الله علیه و آله نزد اهل صفّه رفت و فرمود : «كیف أصبحتم؛ شب را چگونه به روز آوردید ؟» گفتند : «به خوبى» . رسول خدا فرمود : «شما امروز بهترید و یا آن گاه كه براى یكى از شما صبح گاهان كاسه بزرگى [لبریز از غذا] آورده و شامگاهان كاسه اى دیگر ، و خانه هایتان را ـ آن چنان كه كعبه را مى پوشانند ـ بپوشانید ؟» گفتند : «اى رسول خدا ! آیا در حالى كه پایبند دین خود هستیم ، به آن [نعمت ها دست خواهیم یافت ؟». فرمود : «آرى» . گفتند : «پس آن روز براى ما بهتر است . صدقه مى دهیم و بنده آزاد مى كنیم» . رسول خدا فرمود : «نه ، بلكه امروز وضعتان بهتر است ؛ زیرا اگر به آن [نعمت ها برسید ، به یكدیگر حسادت خواهید كرد ، از یكدیگر خواهید برید و كینه یكدیگر را در دل خواهید پرورد» .

 

5 .امام على علیه السّلام : بسیار سرزنش مكن ؛ زیرا كینه به بار مى آورد و به دشمنى مى انجامد و زیادى آن ، از بى ادبى است .

 

6 .امام على علیه السّلام ـ در وصیّت خود به فرزندش حسن علیه السّلام ـ : شوخى ، كینه به بار مى آورد .

 

7 .امام على علیه السّلام : كدورت ، سرآغاز جدایى است .

 

8 .امام على علیه السّلام : نسبت دادن گناه [به دوست] ، پیك جدایى است .

 

9 .امام صادق علیه السّلام : سه چیز ، دشمنى به بار مى آورد : نفاق ، ستمگرى و خودبینى .

 

         

 

 

  • پانوشت ها

1 . در متن حدیث، «حالقه» آمده است ؛ یعنى آنچه مى زداید و نابود و محو مى كند و از ریشه مى كَنَد ، آن گونه كه تیغ ، مو را مى زداید .

2 . در كنزالعمّال (ج3 ، ص464 ، ح 7454) این جمله تنها یك بار آمده است .

      دوستى در قرآن و حدیث

قالب وبلاگ